Home » Повече или по-малко

Повече или по-малко

Тема:”Повече или по-малко”

ОН:Математика Образователно

Ядро:Количествени отношения,пространствени отношения.

Очаквани резултати: Децата сравняват количествено групи до осем предмета/обекта; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят количествено до осем. Децата броят количествено и поредно до седем; разбират релациите на наредба в числовата редица; броят, определят взаимно разположение на обекти един спрямо друг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *