Home » За нас

За нас

Мисия: Да създадем възпитателно-образователна среда, която да стимулира потенциала на всяко дете и неговите индивидуални възможности, съобразено с ДОИ и европейските стандарти. Утвърждаване на добрите практики и иновации, чрез подкрепата на родителите като партньори и сътрудници на педагогическите екипи.

Мото:      “Някои хора виждат нещата и питат: “защо?”,
други виждат нещата и питат: “Защо не?”
Бърнард Шоу

Ръководен принцип:     “Заедно в света на детето”

Нашата амбиция:      Да заведем децата “стъпка по стъпка” щастливи,
възпитани, научени в бъдещия 21 век.

Педагогическия екип: 
     – професионален, мотивиран, творчески.

Визия: ОДЗ “Фантазия” Велинград – желана и обичана от децата и родителите, място за възпитание и игра, труд и отдих, педагогическите екипи – партньори и съмишленици на родителите.

Акценти в дейноста на детската градина:

1) Качествен възпитателно-образователен процес.

2) Изпълнение на държавните образователни изисквания.

3) Пълен обхват и подготовка на децата за училище.

4) Интегрирано обучение на децата със СОП.

5) Овладяване на правилен български език.

6) Активно партньорство между семейства – ПЕ-деца

7) Укрепване на детския организъм, чрез спорт и игри на открито

Нашата цел:

Утвърждаване на ОДЗ “фантазия” Велинград като център за мултикултурно сътрудничество, толерантност и индивидуално отношение към всяко дете.
ОДЗ “Фантазия” Велинград е подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се възпитават и обучават деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас – две яслени групи от 36 деца и четири целодневни групи от 100 деца.
Детската градина има сертификат на мрежата от детски градини и училища работещи по Програма “Стъпка по стъпка”.