Home » Дейности

Дейности

ОДЗ “Фантазия” – високо оценена

Високи постижения по програмата “Стъпка по стъпка”

В последния ден от тридневната областна конференция по предучилищно възпитание “Водим бъдещето за ръка“, на 26 март, ОДЗ “Фантазия” бе посетена от много учители и директори от областта, заедно с старши експерт по предучилищно възпитание град Пазарджик Марияна Гигова. ОДЗ “Фантазия” е една от седемте детски градини, която работи по програмата “Стъпка по стъпка” от 1994 год. Нагледно бе изнесен открит момент в центровете Изкуство, Ограмотяване, Готварство и Наука под вещето ръководство на Вилдена Рашид.

Децата показаха, че умеят отлично да се ориентират върху глобус, да нареждат пъзел, умело да въртят миксера и разбилат сметана, която ползват за украса в центъра “Наука”. Отличната работа и професионализма на директорката Мая Якимова и нейния екип бяха високо оценени от старши експерт по предучилищно възпитание Мариана Гигова.

 Първото   участие  на  детската  градина    в  проект  е  към  фондация  „Отворено   общество”  –  „Равен   старт” – 1994г. Участието    в  този  проект  е  като  една   от  първите  седем  оригинални  детски  градини  приели  предизвикателството  да бъдат  новатори  и  да  осигурят  равен  шанс  на  всяко  дете  независимо  от  социалното  си  и  етническо     положение.
     През   1996 година   детската  градина  включва  още  три  групи  към  проекта  и  продължава  своята  дейност  към  фондацията в Програмата ”Стъпка  по  стъпка” Така   става  участник  в  мрежата  от  детски  градини  и училища   работещи  към  проекта  с  изпълнителен  директор  доц.  Емил  Бузов .
     Участие  към  проекта  на  фонд ”Детство” –  изплащат  се  таксите  на 68  социално слаби  семейства  към  детската  градина.

Детската  градина   получава  дарения  от  ТЕЦ  „Марица  Изток”както   оборудване   и обзавеждане  на групите  така и средства  за ремонт  и реконструкция  на  помещенията  и групите.  Даренията  са следствие  на наводнението  през  2005 година  което  драстично  нанася  поражения на детското  заведение.
     През  2006 година  ОДЗ”ФАНТАЗИЯ” е   включена  в  проект  на ФАР  –  „Образователна  и  медицинска  интеграция      на  уязвимите  етнически  малцинства   със  специален  фокус  върху  ромите”
ТАЗИ  ГОДИНА-2011 г   детската  градина  е одобрена  да участва  в  проект  на  МОМН  „С  грижа  към  всеки  ученик”-  „Осигуряване  на допълнително  обучение  за  децата  от подготвителните  групи”  като  право  за  участие  в  проекта  получават  две  работни  групи    по осем  деца  Дейността  по  проекта  ще  бъде  отразявана  в  рубриката  „актуално”   в  сайта  на  детската  градина.

     
     През учебната 2017-2018г. Детска градина”ФАНТАЗИЯ” работи по два образователни проекта:
1.Национална програма-“ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”-компонент 3.
2.Национална програма-“Развитие в системата на предучилищното образование”